bmc_logo.jpg

Cyngor o'r BMC / Cyngor Mynydda Prydain

Cyngor Mynydda Prydain ydi'r corff cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr sydd yn bodoli ar gyfer amddiffyn rhyddid ac hyrwyddo diddordebau dringwyr, cerddwyr mynydd a mynyddwyr.

Cyngor y BMC

Mae harddwch Prydain yn cynnwys bryniau, her ac antur, yn ogystal â'r cyfle i gadw'n heini ac yn iach. Felly does dim rhyfedd fod cerdded bryniau yn weithgaredd mor boblogaidd sy’n denu pobl o bob oed. Os oes gennych chi yr awydd i gerdded yn yr ucheldiroedd mae gofyn i chi gael amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys y gallu i ymdopi gydag ac osgoi peryglon. Mae'n bwysig bod y rhai sy’n cymryd rhan yn y mathau hyn o weithgareddau yn cael eu paratoi gyda rhywfaint o offer sylfaenol a gwybodaeth er mwyn iddynt fwynhau cerdded y bryniau a’r mynyddoedd yn ddiogel.

Rhestr Offer

Dillad

 • esgidiau cerdded a sanau
 • siorts / trowsus
 • haen wic sylfaenol
 • haen ganol sy’n eich inswleiddio
 • siaced gnu
 • siaced sy'n dal dŵr
 • trowsus dros eich trowsus arferol sy’n un gwrth-ddŵr
 • het a sgarff
 • menig
 • gaiters dros y trowsus

Offer

 • sach gefn
 • map a chwmpawd
 • tortsh / fflachlamp, yn ogystal â batri sbâr a bwlb
 • oriawr
 • Bwyd a Diod
 • het haul / sbectol haul / eli haul
 • polion cerdded (dewisol)

Diogelwch

 • bwyd brys
 • eli ymlid pryfed (tymhorol)
 • menig sbâr
 • sanau sbâr
 • chwiban
 • ffôn symudol
 • pecyn cymorth cyntaf
 • bivi bag
 • lloches grŵp

 

Rhai Nodiadau am Ddillad ac Offer

Nid oes llawer o offer sy'n hanfodol, ond mae'n bwysig cael offer priodol ar gyfer y gweithgaredd a'r tywydd.

Dillad

Pan fyddwch chi allan ar y bryniau byddwch angen o leiaf:

• Esgidiau cerdded neu esgidiau cadarn i’ch cadw yn unionsyth
• haenau i’ch inswleiddio er mwyn eich cadw'n gynnes
• dillad rhag glaw i'ch cadw'n sych

 

Esgidiau:

Esgid haf a hydref – gwadan stiff, cefnogaeth ffêr, deunydd sy'n ymlid dŵr

Mae'n bwysig dewis esgidiau cerdded neu esgidiau cadarn (bŵts) sydd yn gyfforddus ac yn darparu cefnogaeth ddigonol i chi. Nid oes unrhyw esgidiau ar gael sy’n gwbl addas ar gyfer pob tymor a phob tirwedd. Byddai esgidiau haf ysgafn yn gwbl amhriodol yn y gaeaf, er enghraifft, yn union fel y gall gwisgo esgidiau mynydda yn y gaeaf ar ddiwrnod heulog poeth arwain at gorgynhesu eich traed ac achosi i swigod / flisteri ddatblygu arnynt.

Esgid Haf – gwadan hyblyg, ffabric sy'n anadlu

 

Gall rhai esgidiau gael eu defnyddio ar gyfer cerdded yn yr haf a cherdded yn y gaeaf. Ond beth bynnag a ddewiswch, gwnewch yn siŵr bod eich esgidiau yn briodol ar gyfer yr amgylchiadau mwyaf anodd yr ydych yn bwriadu cerdded ynddynt. Os ydych yn drwm iawn gyda thraed mawr, neu yn ysgafn iawn gyda thraed bach gallech hefyd ystyried dewis esgidiau sy’n fwy neu’n llai sylweddol fel sy’n briodol.

 

Sanau:

Sanau CerddedGall sanau da reoleiddio tymheredd eich traed a helpu i atal blisteri / swigod drwy ddarparu ffit glyd. Yn yr un modd ȃ’ch dillad, bydd sanau wic yn cadw lleithder oddi wrth eich croen, oherwydd bydd traed sy’n gorboethi yn anghyfforddus ac mae tueddiad i flisteri ddatblygu bryd hynny. Dewiswch sanau sydd wedi cael eu padio ar y sawdl a’r bodiau traed lle mae'r pwysau mwyaf yn cael ei gywasgu. Mae rhai pobl yn hoffi gwisgo dau bâr o sanau sy’n cynnwys un par mewnol glyd a thenau ac un par trwchus allanol. Gall y system hon leihau ffrithiant / rhwbio ar eich traed, oherwydd bydd yr haenau sanau yn symud yn erbyn ei gilydd yn hytrach na’ch traed yn symud yn erbyn y sanau.

 

Haenau i insiwleiddio’r corff:

Fleece jackets are good thermal layers

Yn union fel yr ydym yn defnyddio haenau o ddillad yn ein bywydau bob dydd i reoli tymheredd y corff, mae'r un peth yn wir wrth inni fentro i’r mynyddoedd. Bydd yr ystod o dymheredd a deimlir mewn un diwrnod yn y mynyddoedd ran amlaf yn fwy nag mewn dinasoedd. Felly, mae angen dillad i ddygymod â’r amrywiaeth tymhered yma. Mae dewis dillad fedr gyflawni ystod o bethau yn syniad da – yn enwedig er mwyn sicrhau nad ydi’ch sach yn rhy drwm. Gall dillad dal dŵr atal gwynt  hefyd.

Mae’n bosib bod gennych ddillad eisoes wnaiff y gwaith sydd ei angen. Bydd angen dillad cyfforddus, ysgafn wrth i chi gerdded, rhywbeth cynnes at pan mae’n oeri a rhywbeth sy'n dal dŵr rhag ofn iddi ddechrau bwrw. Mae'n well gwisgo sawl haen denau yn hytrach nag un sengl drwchus, gan fod yr aer rhwng yr haenau yn ynysydd da, a gallwch reoli eich tymheredd yn fwy effeithiol drwy ychwanegu neu gael gwared ar haen.


Mae’n well ichi gael deunyddiau nad ydynt yn amsugno lleithder gan y bydd dillad gwlyb yn gwneud i chi deimlo'n oer. Mae gwlân yn cael ei gydnabod  fel deunydd da ar gyfer cerddwyr mynydd ynghyd â deunyddiau synthetig megis ‘fleece’ sy’n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dillad awyr agored. Tydi dilladcotwm ddim yn dda ar gyfer cerdded mynydd a mae jîns yn arbennig o oer pan yn wlyb.

 

Dillad sy'n dal dŵr:

A waterproof outer layer will keep you dryBydd haen allanol o siaced a throwsus sy'n dal dŵr yn eich cadw'n sych ac, ar y cyd â'ch haenau inswleiddio, yn atal i dymheredd y corff ostwng a all mewn amgylchiadau eithafol arwain at ddatblygu hypothermia. Erbyn hyn, mae bron iawn pob dillad glaw wedi’ wneud o ddeunydd sy’n anadlu, sy’n  caniatáu  i leithder  y corff  ddianc, tra'n cadw'r glaw allan. Nid Nid yw deunydd sydd ddim yn anadlu yn gadael i chwys ddianc, felly gallwch fynd yn fwy a mwy llaith fel mae’r diwrnod yn mynd yn ei flaen.

 

Dylech gael siaced gerdded mynydd sydd yn ddigon mawr i gael haenau cynnes oddi tano, ond ni ddylai fod mor fawr fel ei bod yn fflapio o gwmpas. Dylai fod poced hwylus ynddi lle gallwch gadw  map, a dylai fod pocedi mawr ynddi ar gyfer cario capiau, menig ac yn y blaen. Mae cordiau tynhau ar y wasg a’r cwfl o gwmpas y gwddf ac arddyrnau addasadwy ar y siaced yn helpu i gadw’r tywydd allan a chadw cynhesrwydd i mewn. Bydd cwfl stiff yn helpu i ddarparu gwelededd da; mae’r dewis arall yn gallu golygu fod y cwfl yn eich taro chi yn eich wyneb pan fydd hyrddiau o wynt yn chwythu! Bydd angen i chi allu gwisgo a dadwisgo eich trowsus cadw’n sych (trowsus i’w wisgo dros drowsus arall) tra'n dal i wisgo eich esgidiau, felly gwnewch yn siŵr bod yna sipiau i lawr ei ochr.

 

Gall gaiters fod yn hynod o ddefnyddiol ar dir corsiog ac ar ddiwrnodau glawog. Maent hefyd yn atal llystyfiant rhag mynd i mewn i’ch esgidiau. Yn y gaeaf, mae gaiters yn rhagorol ar gyfer cadw eira allan o'ch esgidiau ac atal eich traed rhag bod yn wlyb ac yn oer. Os ydych yn eu gwisgo gyda throwsus gwrth-ddŵr, gwisgwch y gaiters oddi tano, nid gyda'r trowsus wedi ei guddio y tu mewn, neu bydd yn rhy 'gyfleus' i ddŵr sianelu i mewn i'ch esgidiau!

Offer

Mae rhestr pecyn offer a argymhellir ar ddiwedd y bennod hon yn rhoi arweiniad i chi ynghylch beth ddylech fynd hefo chi ar eich teithiau cerdded mynydd. Rhowch ystyriaeth i’ch diwrnod ymlaen llaw, ac addasu eich pecyn offer / cyfarpar yn unol â hynny.

Sach cefn

Sach deithio yw'r ffordd fwyaf cyfleus i gario eich offer, ac ni ddylai fod yn rhy fawr nac yn rhy fach. Mae yna nifer o wahanol feintiau i ddewis ohonynt. Pan fyddwch yn cerdded rhostir, bydd sach deithio 30 litr yn ddigonol mae’n debyg; os mai eich bwriad yw teithio yn y mynyddoedd, efallai y byddai sach deithio 45 litr yn well.

A rucksack keeps your hands free for important tasks

 

Pan yn llawn, dylai'r sach deithio ddosbarthu'r llwyth yn gyfartal a dylai fod yn gyfforddus i’w gwisgo. Dylai eistedd yn glos at gefn y gwisgwr, gan ganiatáu i ystum unionsyth i gael ei gynnal, ac ni ddylai gyfyngu ar symudiad y pen. Dylai bob cerddwr ystyried anatomeg eu cefnau eu hunain mewn perthynas â’r sach deithio a ddewisir ganddynt. Mae'r cymarebau ysgwydd-canol-clun yn wahanol iawn rhwng dynion a merched, ac felly mae rhai sachau teithio yn cael eu cynllunio'n arbennig ar gyfer menywod.

 

Mae sach deithio main heb unrhyw bocedi ochr yn llai tebygol o gael eu dal ar unrhyw rwystrau. Mae strapiau cywasgu ar hyd ochr y sach deithio yn caniatáu i broffil main i gael ei gynnal, a gellir eu defnyddio i gario polion cerdded pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. Mae pocedi gyda chaead arnynt yn ddefnyddiol iawn ar gyfer menig, capiau a byrbrydau, ac ati.

 

Bwyd a diod

Mae digon o fwyd a diod yr un mor hanfodol ag offer addas. Bydd faint o fwyd a diod sy’n angenrheidiol yn amrywio gan ddibynnu ar amodau’r tywydd, pellter, a’r dirwedd cerdded.

Bydd brecwast da yn sylfaen dda ar gyfer mynd am dro am ddiwrnod, ac ar gyfer bod allan, - a bwyta ac yfed ychydig yn aml yw'r ffordd orau i gadw eich hun wedi hydradu’n ddigonol a chynnal eich egni. Mae'n arferiad synhwyrol i gario rhai bwydydd brys fel bariau egni uchel, wedi eu cuddio o’r neilltu 'rhag ofn'. Nid oes angen i chi gymryd unrhyw fwyd 'arbenigol'; bydd brechdanau, byrbrydau a rhai ffrwythau yn gweithio yn iawn ar eich cyfer.

Wrth ystyried diodydd, bydd dŵr yn diwallu eich anghenion. Mewn tywydd oer rydych debygol o groesawu diod poeth yn fawr iawn, ac mae fflasg fetel thermos yn fwy cadarn nac un wydr.

Polion Cerdded

Poles can protect your knees and improve stability on descentsMae polion cerdded yn datblygu i fod yn fwyfwy poblogaidd, ac maent fwyaf effeithiol pan fyddant yn cael eu defnyddio fel pâr. Fe all techneg wael wrth ddefnyddio polion wyrdroi unrhyw fanteision cadarnhaol, ac felly mae manteision ac anfanteision i’w cael wrth eu defnyddio. Ar ôl treulio diwrnod hir yn y bryniau, mae poenau yn y pen-gliniau ar y disgyniad i lawr y bryniau / mynyddoedd yn beth cyffredin iawn. Gall polion drosglwyddo rai o effeithiau cerdded o ran isaf y coesau a'r pengliniau i'r breichiau a'r ysgwyddau. Gall polion helpu hefyd gyda sefydlogrwydd, ac maent yn arbennig o ddefnyddiol wrth i chi gario sach drom, wrth gerdded ar dir anwastad neu yn ystod y gaeaf pan gall darnau o rew fod mewn lleoedd annisgwyl.  

Fodd bynnag, nid yw cymalau’r arddyrnau, y penliniau a’r ysgwyddau yn addas i ddal pwysau eich corff – fel pobl rydym wedi cael ein cynllunio i symud ar ddwy droed wedi'r cyfan! Os nad ydych chi'n ofalus, gall gôr amddiffyn eich pen-liniau olygu eich bod yn gwaethygu cymalau eraill! Os ydych yn flinedig iawn ac nid ydych angen y polion mwyach ar gyfer cynnal eich sefydlogrwydd, efallai mai'r peth gorau fyddai eu pacio o’r neilltu os ydych chi’n debygol o achosi i chi eich hun faglu ar un ohonynt! Mae defnyddio polion yn golygu nad yw eich dwylo yn rhydd ar gyfer gwneud pethau eraill. Peidiwch â syrthio i'r fagl o beidio â bwyta, yfed neu wirio eich map dim ond oherwydd nad ydych am drafferthu i gadw eich polion.

Offer Argyfwng

Er mai prin yw’r argyfyngau sy’n digwydd yn y bryniau, pwrpas yr offer yw eich helpu i ymdopi â hwy ac maent yn bethau digon syml yn aml iawn. Dyma rai awgrymiadau:

Pecyn Cymorth Cyntaf

Wrth ymdrin ag anafiadau rhywun sy’n cerdded bryniau, efallai na fydd help wrth law. Felly, mae mynd â phecyn cymorth cyntaf a gwneud yr ymdrech i chwilio am rywfaint o hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol yn syniad da iawn.

Group shelter – potential lifesaver in emergencies, and handy for lunch stops on chilly days

Lloches Grŵp

Gall mynd ar goll mewn gwelededd gwael neu ddelio gyda dim ond mân anafiadau hyd yn oed droi'n rhywbeth mwy difrifol ar gyfer y grŵp cyfan os yw hynny’n golygu fod pobl yn oeri. Dylech gario dillad sbâr gyda chi am y rheswm hwn, ond lloches grŵp yw’r ffordd fwyaf effeithiol o gadw'n gynnes. O wneuthuriad neilon rhag-rhwygo ysgafn, mae lloches grŵp yn ffurfio siâp tebyg iawn i waelod powlen. Mae'r tymheredd yn gynhesach y tu mewn i'r lloches wrth i wres pobl gael ei gadw ynddo ac am ei fod yn darparu amddiffyniad rhag y gwynt.

‘Bivi’ bag

O wneuthuriad polythen gwydn, mae bivi bag yn darparu cysgod unigol mewn argyfwng. Mae’n effeithiol ac yn rhad, ac fe allant hefyd gael eu defnyddio ar y cyd gyda chysgod grŵp. Gall bagiau wedi eu cynllunio ar gyfer goroesi (survival) sy’n rhai drutach na’r rhai polythen eich ynysu yn well na bag bivi cyffredin.

Fflachlamp

Nid yw'n beth anghyffredin i dimau achub mynydd gael eu galw i helpu cerddwyr abl oddi ar y bryniau sydd, yn syml iawn wedi cael eu dal yno wedi iddi nosi. Boed hynny oherwydd fe danamcangyfrifwyd neu ni sylweddolwyd faint o amser fyddai taith gerdded yn ei gymryd, neu fod rhywun wedi mynd ar goll ac o ganlyniad wedi aros allan am gyfnod hirach nag a fwriadwyd, fodd bynnag nid yw dychwelyd adref yn y tywyllwch yn rheswm i fynd i banig os oes gan bawb fflachlamp. Fflachlamp pen sydd orau, ac mae llawer o fodelau rhad ar gael mewn digon o leoedd. Ewch a fflachlamp gyda chi bob amser a sicrhewch fod gennych fatris sbâr hefyd.

Ffôn symudol

Gall ffonau symudol fod yn fendith pan fo angen i chi gysylltu gyda’r gwasanaethau brys, ond ni ddylid ei ystyried fel 'rhwyd ​​diogelwch', a all demtio cerddwyr i osod amcanion sydd y tu hwnt i'w profiad a'u gallu.

Chwiban

Mae chwiban yn ffordd wych o ddenu sylw - y signal gofid rhyngwladol yw chwe blast cyflym, i’w ailadrodd dro ar ôl tro ar ôl pob cyfnod o un munud. Bydd fflachio eich fflachlamp mewn modd tebyg hefyd yn cael ei gydnabod fel arwydd / signal gofid.

Oriawr

Mae amser yn tueddu i hedfan pan fyddwch chi'n cael hwyl, felly cadwch lygad arno. Byddwch ei hangen i amseru eich cyflymder cerdded hefyd.

Canllawiau ar gyfer cerddwyr mynydd

I gychwyn hefo antur yn yr awyr agored, neu i wella eich gwybodaeth, mae Cyngor Mynydda Prydain wedi cynhyrchu llyfryn gellir ei lawrlwytho am Ddim neu archebu copi caled o siop Cyngor Mynydda Prydain.

Pynciau yn Cynnwys:

 • Dysgwch Sgiliau Mynydd!
 • Dillad ac Offer
 • Cyfeiriannu
 • Peryglon
 • Cerdded yn y Gaeaf
 • Mynediad ac Amgylchedd
 • Gweithdrefnau mewn Argyfwng

Lawrlwythwch eich copi rwan!

 

The Hill Walkers Guide

ArticleImageHandler.jpg

Fideos i'ch helpu chi ddysgu a cadw'n ddiogel

Yn y fideo yma, edrychwn ar syt i baratoi cyn mentro i'r mynyddoedd.

Amodau Hafaidd yn y mynyddoedd, canolbwyntio ar sgiliau ac offer.

Cyngor ar baratoi ar gyfer tywydd drwg ac effaith y mynyddoedd ar y tywydd.

Amodau gaeafol yn y mynyddoedd; yr offer a'r gofal ychwanegol sydd angen.

Delio ag argyfyngau a sut a phryd i alw am help yn y mynyddoedd.

Cyngor Warden y Parc (Haf)


Cyngor Warden y Parc (Gaeaf)